Loading

Jätkusuutlikkus

Peame Metroprindis silmas jätkusuutlikku ja vastutustundlikku lähenemist äri majandamisel nii keskkonna-, sotsiaalsest kui juhtimisaspektist lähtudes.
 
Jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik mõtteviis
Lähtume oma tegevustes ja nende planeerimisel igapäevaselt keskkonnasäästlikust mõtteviisist ning eesmärgist hoida oma ökoloogiline jalajälg võimalikult väiksena. Taaskasutame maksimaalselt erinevaid ressursse, oleme koostöös tarnijatega pidevalt täiendamas oma materjalivalikut senisest loodussõbralikumas suunas, vähendame kasutuid toomisjääke ning läbi digitaliseerimise ja IT lahenduste oleme liikunud paberivaba tootmise poole. Juhindume kaasaegsest heast juhtimistavast ning pöörame suurt tähelepanu meie töötajate heaolule ja tervisele.
 
Materjalide taaskasutus
Suurem osa meie PVC rullmaterjali jääkidest ja vabanevatest papist poolidest leiab taaskasutuse meie pakkimise osakonnas. Tekstiilmaterjalide jääkide ja praaktoodete taaskasutamisel on meie koostööpartneriks MTÜ Töötoad, kus valmistatakse meie poolt üle antud materjalidest poekotte. Plaatmaterjalide väiksemad jäägid leiavad tee tööstusettevõtete taaskasutamist propageerivasse ja vahendavasse platvormi www.materjalivoog.ee.
Keskkonnasäästlikkus pakendamisel
Eelistame oma toodete pakendmisel alati esmalt taaskasutuse võimalust – kasutame meile juba toormaterjaliga tarnitud karpe – ja seejärel uute, kuid keskkonnasäästlike pakkematerjalide kasutamist – valmistame karbid makulatuurist toodetud lainepapist. Selleks, et taaskasutust propageerida, oleme oma klientidega kokku leppinud, et tootmisjääkidesse pakendamist me ei hinnasta.
Elektrienergia säästlik kasutamine
Oleme investeerinud tootmisruumide valgustuse uuendamisse ja asendanud vanad energiakulukad lambid tänapäevaste ja vähese voolutarbega lampide vastu. Hoiame igapäevaselt töös ainult neid seadmeid, mis on kindlasti vajalikud tellimuste täitmiseks. Investeerisime elektrienergia analüsaatorite paigaldusse, et saada parem ülevaade tarbimisest ning võimalikest säästvatest lahendustest.
Jäätmekäitlus ning vanade seadmete utiliseerimine
Jäätmed, mida ei ole võimalik taaskasutada, sorteeritakse meie tootmises ning utiliseeritakse vastavalt liigile jäätmekäitlejate poolt. Iganenud ja mitte müügikõlbulikud trükiseadmed antakse alati üle veendumuses, et need käideldakse ja demonteeritakse viisil, mis võimaldab leida ka väiksematel osadel tee taaskasutusse.
Töötervishoid ja tööohtus
Investeerime oma töötajate tervisesse – töötajate füüsiline ja vaimne tervis mõjutavad töötajate käekäiku ja töötahet ning selle mõjul ka ettevõtte tulemuslikkust. Pakume töötajatele regulaarseid tervisekontrolle ning kuulame tagasisidena saadud nõuandeid töökeskkonna parendamiseks. Pöörame suurt tähelepanu tööohutusele ja anname ettevõtte poolt parima, et tagada see maksimaalselt tasemel.
Töö- ja pereelu tasakaal
Pöörame tähelepanu töötajate soovile hoida töö- ja pereelu tasakaalus. Loome organisatsioonikultuuri, mis arvestab töötajate vajadustega ja teadvustame, et rahulolevad töötajad on efektiivsemad ja motiveeritumad.
Võrdsed võimalused
Oleme välja töötanud läbipaistva palgasüsteemi, mille eesmärk on motiveerida võrdselt kõiki töötajaid läbi õiglase ja selge tasustamise tulemuslikkusele ja personaalsele arengule.
Hea juhtimistava
Juhindume oma tegevuses kaasaegsest heast juhtimistavast, mis hõlmab endas korrektset ärieetikat ja õiguskäitumist, selget eesmärkide seadmist ja riskide juhtimist ning läbipaistvust otsuste langetamisel.
 
2024.aasta eesmärgiks oleme võtnud ülemineku keskkonnasõbralikele pakketarvikutele.